1. Voorwerp van deze privacy policy.

Deze privacy policy (hierna de “Policy”) verstrekt meer informatie betreffende de verwerking van Persoonsgegevens door BINGLI.

BINGLI hecht het grootste belang aan de privacy van de Patiënt die Persoonsgegevens aan BINGLI verstrekt. BINGLI gebruikt alle door de Patiënt aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in deze Policy omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (General Data Protection Regulation of GDPR).

Daarnaast hecht BINGLI ook belang aan de Persoonsgegevens van de artsen voor wie BINGLI de Persoonsgegevens van de Patiënt verwerkt. De arts kan de meeste informatie over de verwerking van zijn Persoonsgegevens reeds vinden in zijn contract met BINGLI. Deze Policy is voor de arts enkel van belang voor het uitoefenen van zijn rechten op zijn Persoonsgegevens (zie artikelen 7 en 8 van deze Policy).

2. Doeleinden

2.1. Verwerkingen van de Persoonsgegevens van de Patiënt ten behoeve van de behandelende arts

BINGLI laat uw behandelende arts toe gegevens betreffende u als Patiënt te verzamelen en te verwerken. Uw behandelende arts is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, doch de webstek zelf wordt door BINGLI uitgebaat, die als verwerker ten behoeve van uw arts handelt.  De Diensten van BINGLI hebben de hierna vermelde doeleinden, en de Patiënt en zijn arts maken om deze reden gebruik van de Dienst, mits toestemming van u als Patiënt:

 • Beheer, inzonderheid opvraging, bewaring, wijziging en overbrenging van de Persoonsgegevens van de Patiënt;
 • De verbetering van de bruikbaarheid van de Persoonsgegevens van de Patiënt;
 • De vereenvoudiging van deelneming aan wetenschappelijk onderzoek, enkel indien de Patiënt dit wenst;
 • De evaluatie van de aan de Patiënt verstrekte gezondheidszorg, met als doel deze te verbeteren; en
 • De identificatie van potentiële medische risico’s van de Patiënt.

BINGLI kan naast artsen ook in opdracht van ziekenhuizen of andere entiteiten werken.

2.2. Verwerkingen ten behoeve van BINGLI zelf

Daarnaast zal BINGLI onder haar eigen verantwoordelijkheid ook de persoonsgegevens van de Patiënt kunnen anonimiseren teneinde een verdere verwerking en doorgifte aan derden voor wetenschappelijke doeleinden mogelijk te maken. Na deze anonimisering kan de identiteit van de Patiënt op geen enkele wijze meer gelinkt worden aan de gegevens die van deze Patiënt afkomstig zijn, zodat de privacy van deze Patiënt hierdoor niet in het gedrang kan komen en de GDPR niet meer van toepassing is.

BINGLI zal onder haar eigen verantwoordelijkheid ook de niet-geanonimiseerde persoonsgegevens van de Patiënt (samen met de feedback ontvangen van de arts) kunnen verwerken om haar eigen diensten te verbeteren. Dit zal enkel gebeuren mits de toestemming van de Patiënt én na pseudonimisering van de Patiëntengegevens waardoor BINGLI-medewerkers de naam van de Patiënt niet meer kunnen zien.

3. Vertrouwelijke behandeling door BINGLI

BINGLI erkent dat de Persoonsgegevens van de Patiënt strikt vertrouwelijk zijn.

Behoudens met geïnformeerde toestemming van de Patiënt en/of wanneer het noodzakelijk is voor een arts of ziekenhuis in het kader van de behandeling van de Patiënt en/of in het kader van wettelijke toelatingen of verplichtingen en/of bij gerechtelijk bevel en/of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, zal BINGLI de Persoonsgegevens niet aan een derde partij vrijgeven.

De lijst van personen die in het kader van de Dienst toegang tot de Persoonsgegevens kunnen hebben zijn:

 • BINGLI werknemers en contractanten verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken, beheren en nazien van de Persoonsgegevens;
 • BINGLI werknemers en contractanten verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement en beveiliging;
 • BINGLI verantwoordelijken voor de controle over BINGLI werknemers en contractanten;
 • Enige partij voor wie de Patiënt BINGLI de opdracht tot vrijgave geeft; en
 • Enige andere persoon die door toepasselijke wetgeving tot inzage gemachtigd is.

BINGLI wijst de voormelde personen op het belang van de vertrouwelijke behandeling van de Persoonsgegevens, en laat ze wanneer van toepassing een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekenen die bij de met hen gesloten overeenkomst wordt gevoegd.

4. Bescherming van de Persoonsgegevens

BINGLI neemt passende technische en organisatorische maatregelen (zoals pseudonimisering) om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking of toegang. Deze maatregelen waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de daarmee gemoeide kosten, een passend beveiligingsniveau.

5. Opslag van gegevens

De Patiënt aanvaardt dat BINGLI de Persoonsgegevens van de Patiënt zal opslagen in door BINGLI opgezette en beheerde elektronische archieven en/of databanken, in de vorm waarin deze Persoonsgegevens zijn ontvangen of gelijk welke andere afgeleide vorm die BINGLI in het kader van de dienst gebruikt. BINGLI kan voor de opslag van de persoonsgegevens beroep doen op derde dienstenverstrekkers, die in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Ingeval Bingli op buiten de Europese Economische Ruimte gevestigde derde dienstenverstrekkers beroep doet, treft zij de nodige schikkingen om een gelijkwaardig beschermingsniveau voor de Persoonsgegevens te realiseren overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49 van de General Data Protection Regulation.

BINGLI bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de verstrekking van de Dienst en de verbetering van deze Dienst. Zodra de Persoonsgegevens niet meer nodig zijn of op verzoek van de Patiënt, verwijdert BINGLI de Persoonsgegevens, tenzij de opslag van de Persoonsgegevens wettelijk verplicht is of wordt.

6. Beveiligde communicatie

De Patiënt aanvaardt dat de communicatie van Persoonsgegevens aan BINGLI elektronisch gebeurt, en dat iedere vorm van communicatie een risico van onderschepping, verkeerde levering of verlies inhoudt. BINGLI is niet aansprakelijk voor communicatiefouten die haar niet toerekenbaar zijn.

7. Rechten van artsen en Patiënten op hun Persoonsgegevens

De rechten van de arts en van de Patiënt met betrekking tot de verwerking van hun  Persoonsgegevens door BINGLI worden hieronder uiteengezet.

De Patiënt kan zijn rechten met betrekking tot de verwerking van zijn Persoonsgegevens door BINGLI steeds uitoefenen door contact op te nemen met zijn behandelende arts ten behoeve van wie BINGLI de Persoonsgegevens verwerkt. Als arts hebt u ten aan zien van BINGLI de onderstaande rechten.

Indien de Patiënt enkel een verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van zijn Persoonsgegevens door BINGLI voor de eigen doeleinden van BINGLI (verbetering van BINGLI-diensten of anonimsering voor wetenschappelijke doeleinden; zie artikel 2.2. van deze Policy), dan dient de Patiënt goed voor ogen te houden dat BINGLI zijn Persoonsgegevens voor deze doeleinden slechts verwerkt op een wijze waarbij er geen identificatie van de betrokken Patiënt plaatsvindt. Indien de Patiënt zijn rechten op deze Persoonsgegevens wil uitoefenen, kan BINGLI de Patiënt daarom vragen om bijkomende Persoonsgegevens te verstrekken teneinde de Patiënt te identificeren. Na identificatie heeft u als Patiënt de onderstaande rechten.

 • recht op inzage en kopie

Inzage – U heeft steeds het recht om kosteloos inzage te krijgen in de Persoonsgegevens die BINGLI over u verwerkt, tenzij deze inzage door de wet wordt uitgesloten. U heeft ook het recht om bepaalde informatie over deze verwerking te ontvangen. Meer bepaald heeft u recht op de volgende informatie:

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen van uw Persoonsgegevens;
 • de Persoonsgegevens zelf;
 • de doeleinden van de verwerking van deze Persoonsgegevens;
 • de categorieën Persoonsgegevens en hun bewaartijd;
 • de categorieën ontvangers aan wie deze Persoonsgegevens worden verstrekt;
 • uw rechten met betrekking tot deze Persoonsgegevens;
 • de bron van deze Persoonsgegevens, indien ze niet bij uzelf werden ingezameld.

Kopie – U heeft bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van uw Persoonsgegevens, voor zover u die conform de GDPR mag inzien. Indien u meerdere kopieën van dezelfde informatie wenst, behoudt BINGLI zich het recht voor om hiervoor een vergoeding voor administratieve kosten aan te rekenen.

 • recht op verbetering

U heeft bovendien het recht om kosteloos alle onjuist of onvolledig verwerkte Persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen.

U kan hierbij ook vragen dat uw Persoonsgegevens tijdelijk niet langer verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid of volledigheid van uw Persoonsgegevens werd gecontroleerd en eventuele onjuistheden/onvolledigheden werden rechtgezet (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

 • recht op overdraagbaarheid

Met betrekking tot Persoonsgegevens die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt (via computer), heeft u voorts het recht om te vragen dat BINGLI een kopie van uw Persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat (bv. XML) overmaakt aan u en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van uw keuze. Dit recht geldt evenwel enkel voor Persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt en enkel wanneer de verwerking door BINGLI gebaseerd is op uw toestemming.

 • recht op intrekking van toestemming

Wanneer BINGLI uw Persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, dan heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. BINGLI zal uw Persoonsgegevens dan niet langer verwerken. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Wanneer u uw toestemming intrekt, dan kan u tegelijkertijd ook vragen dat uw Persoonsgegevens verwijderd worden. Zie hierover het onderdeel “recht op verwijdering”.

 • recht op verwijdering

Indien u meent dat uw Persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn of omdat ze onrechtmatig worden verwerkt), dan kan u verzoeken dat uw Persoonsgegevens definitief verwijderd worden uit de bestanden van BINGLI.

In plaats van verwijdering kan de patiënt als alternatief ook vragen dat zijn Persoonsgegevens wel opgeslagen blijven, maar niet langer worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

BINGLI is echter niet verplicht om de Persoonsgegevens te wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt mogen of moeten worden overeenkomstig de GDPR.

 • recht op verzet tegen de verwerking

Ook wanneer uw Persoonsgegevens zonder uw toestemming worden verwerkt, kan u zich in bepaalde gevallen verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door BINGLI. Dit is het geval wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van BINGLI in de zin van artikel 6, lid 1(f) AVG (bv. voor het onderhouden van klantenrelaties).

Voor zover de verwerking evenwel geen vorm van direct marketing betreft, kan BINGLI toch verdergaan met de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen. In afwachting van de beoordeling van deze redenen kan u ons wel verzoeken om de desbetreffende Persoonsgegevens tijdelijk niet langer te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen). Zie hierover het onderdeel “recht op beperkte verwerking”.

 • recht op beperkte verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om te vragen dat uw Persoonsgegevens wel nog door BINGLI worden bewaard, maar tijdelijk niet langer worden verwerkt. Buiten de gevallen vermeld bij het recht op verbetering, op verzet en op verwijdering in deze Policy, heeft u dit recht ook wanneer BINGLI uw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u ze zelf wel nog nodig heeft in het kader van een rechtsvordering.

In sommige wettelijk bepaalde gevallen geldt de beperkte verwerking echter niet en mag BINGLI uw Persoonsgegevens toch blijven verwerken. Deze gevallen zijn de volgende:

 • indien u zelf uw specifieke toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking;
 • indien BINGLI uw Persoonsgegevens zelf nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;
 • indien uw Persoonsgegevens verwerkt moeten worden ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang.

8. Vragen en klachten

Vragen – Voor verzoeken tot uitoefening van uw rechten of voor alle andere vragen over de verwerking van Persoonsgegevens door BINGLI kan u steeds kosteloos terecht bij [Tom Van De putte, tvdp@mybingli.com of bij onze functionaris voor gegevensbescherming via An Vijverman.

Klachten – Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring of van de GDPR niet worden nageleefd, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u klachten heeft, verzoeken wij u echter niettemin vriendelijk om deze eerst aan ons voor te leggen, zodat wij naar een oplossing kunnen zoeken voor uw probleem.